எதிர்க்கப்படும் போது வளரும் சத்தியம் – 24-02-2016

1090