தக்லீத் எனும் தனிமனித வழிபாட்டை ஆதரிக்கிறதா இஸ்லாம் (Jummah 22.01.2016)

807