ජාතීන් අතර සංහිදියාව ගොඩ නගන්න ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවාදි?

222