ඉස්ලාම් ආගමේ පමණක් ගවයෙක් ඝාතනය කිරීම පවක් නොවන්නේ ඇයි?

496