ஜம்மிய்யதுல் உலமா பத்வாவின் எதிரொலி தென்னங்கும்புர பள்ளியில் பிரித் ஓத வழி வகுத்தது

918