தகர்க்கப்பட வேண்டிய தர்கா வழிபாடு – ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு 01-05-2016

2312