அல்லாஹ், ரஸூல் மற்றும் வேதத்திற்கு நலம் நாடுவது என்றால் என்ன ?

182