பெண்கள் முகம் மறைத்தல் – இஸ்மாயீல் ஸலபிக்கு பதில்

1956