உலக அமைதிக்கு தீர்வு நபியின் போதனைகளே! (செய்தியும் சிந்தனையும் 09-01-2016)

789