இருக்கும் உரிமையை இழப்பது என்பது வரலாற்றுத் தோல்வி

912