சமரசம் என்ற பெயரில் அடகு வைக்கப்படும் இறை நம்பிக்கை

880