இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பொருளீட்டலும் இஸ்லாமீய வங்கி அமைப்புகளும்

1496