குர்ஆனை விட்டும் மக்கள் தூரமாவதற்கு பெரிதும் காரணம் ஆலிம்களா? மக்களின் அலட்சியமா?

243