මුස්ලිම් නොවන අය දුටු කැන ඝාතණය කරන්න කියලා කුර්ආනයේ තියෙනවාද?

209