මුස්ලිම් කාන්තාවන් මුහුණ අවරණය කරන්නේ දූවිලි නොවදින්නද?

342