මුස්ලිම් කාන්තාවන් දරු ප්‍රසූතියේදී පිරිමි වෛද්‍යවරුන්ට නිරාවරය වෙන්න සිදුවෙනවානේද?

181