இறக்கமுள்ள இறைவன் இன்ப துன்பங்களை தருவது ஏன் ?

627