පුරුෂයන් උසස්කොට සලකා කාන්තාවන් පහත්කොට හදීස්වල සදහන්වන්නේ ඇයි ?

199