சீரழியும் இளம் சமுதாயமும், பெற்றோர்களின் பங்கும்

981