காயிப் ஜனாஸாவும் ஜம்மியதுல் உலமாவின் அறியாமையும்

240