இஸ்லாத்தை ஏற்க மறுத்தால் கொல்லுமாறு இஸ்லாம் போதிக்கிறதா

1228