படைப்புகளும், படிப்பினைகளும் – Jummah 08-09-2017

712