ஜனாஸா குளிப்பாட்டுதல், கபனிடுதல் பயிற்சி மற்றும் கேள்வி- பதில் நிகழ்ச்சி

391