ඉස්ලාමයේ මහුවාර්්‍ය විවාහයට අනුමතිය තියෙන්නේ ඇයි

219