சுய நலம் தவிர்த்து பிறர் நலம் பேணுவோம் – 13-04-2018 Jummah

439