நபிகளாரின் ஆட்சிப் பொருப்பும் இன்றைய ஆட்சியாளர்களின் நிலையும்

487