අපාය හා අත්මය පිළිබඳව ඉස්ලාම් දහමේ ස්ථාවරය කුමක්ද?

198