குர்ஆன் அல்லாஹவின் வார்த்தையா? நபிகளாரின் வார்த்ததையா?

402