நபிகளார் ஏற்படுத்திய ஏகத்துவ புரட்சி – தர்கா நகர்

1321