அதிகமான மக்கள் TNTJயை விட்டு விலகச்சொன்னார்களா? அடிப்படை உரிப்பினார் நீக்கம் செய்தது TNTJயா? SLTJ யா?

221