பாராளுமன்ற விஷேட தெரிவுக்குழு முன்னிலையில் அசாத் சாலி புளுகியவைகளுக்கு SLTJ யின் ஆதாரபூர்வமான பதில்கள்.

210