அல்குர்ஆன் வழும் அற்புதமே என்பதை காட்டும் இறைவாகுக்கள்

232