8.7 மில்லியன் வகையான உயிரினங்களுக்கும் உணவளிப்பவன் அல்லாஹ்

185