பர்ஸான் அவர்களின் விலகலும் அப்பாஸ் அலியின் உளறலும்

856