முஸ்லீம்களில் சிலர் பிற மதத்தவர்களுடன் போதை பழக்கத்துக்காக மட்டும் நட்பு வைப்பது ஏன் ?

179