குற்றங்கள் குறைய தண்டனைகள் கடுமையாக்கபட வேண்டும்

165