அல்லாஹ்வின் கருணை இல்லாமல் நேர்வழி பெறமுடியாது

171