சுன்னாவை புறக்கனித்து பித்அத்தைகளை ஊக்குவிக்கும் உலமா சபை

268