நபித் தோழர்களின் தியாகமும் நமது நிலையும் – (30.09.2016 Mahagoda Jummah)

1533