இஸ்லாத்தை ஏற்று வந்தவர்களை ஒதுக்கி வைத்து பார்ப்பது ஏன் ?

185