மடாடுகம பள்ளி உடைப்பும் அநியாயக்காரர்களின் அக்கிரமமும்

233