25/04/2019 දින ශ‍්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් මාධ්‍ය හමුවේ අවදාරණය කරයි.

179