ஏகத்துவத்தை மேலோங்கச் செய்த இறைவனை துதிப்போம்.

187