அல்லாஹ்வுக்கு அடியார்கள் எப்படி விடையளிக்க வேண்டும்

167