முழுமையான இஸ்லாமும் முழுமை பெறாத முஸ்லீம்களும்

1011