துல்ஹஜ் மாதத்தின் சிறப்பும், நாம் செய்யா வேண்டிய அமல்களும்.

158