ලේ දන් දීම මුස්ලිම්වරුන්ට හුරු කළේ ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් – සහෝදර තිස්ස – මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

136