මෙවර ජනාධිපති මැතිවරණයේ ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානයේ සහය කවුරුන්ටද?

132