யூனூஸ் தப்ரீஸின் தர்க்கமும், தக்க விளக்கமும். – 01

127