முஸ்லிம் பெண்களின் உரிமையில் கை வைத்தால் ஜனநாயக முறையில் போராட தயங்க மாட்டோம்.

204